top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVOCATENPRAKTIJK ASJES & CARREGA N.V.

1. A|C Lawyers B.V. is een besloten vennootschap opgericht naar het recht van het Land Curaçao en is gevestigd te Curaçao.  

 

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door A|C Lawyers B.V. Op deze opdrachten en alle rechtsverhoudingen met derden zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Bij het inschakelen van derden zal A|C Lawyers B.V. - voor zover mogelijk - vooraf overleggen met de cliënt en in ieder geval de nodige zorgvuldigheid bij de selectie in acht nemen. A|C Lawyers B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. A|C Lawyers B.V. is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

 

4. Iedere aansprakelijkheid van A|C Lawyers B.V. is beperkt tot een bedrag van maximaal ANG. 25.000,=.

 

5. De cliënt vrijwaart A|C Lawyers B.V. tegen alle aanspraken van derden - waaronder begrepen de door A|C Lawyers B.V. in verband daarmee te maken kosten - die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de door A|C Lawyers B.V. voor de cliënt verrichte werkzaamheden.

 

6. Tenzij anders overeengekomen wordt het door de cliënt verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door A|C Lawyers B.V. worden vastgesteld. In geval van noodzakelijke werkzaamheden in de avonduren, feestdagen en/of het weekend, kunnen deze uurtarieven tot maximaal het dubbele worden verhoogd. Verschotten, waaronder doch niet gelimiteerd tot deurwaarderskosten, griffierechten, zegels, die door A|C Lawyers B.V. ten behoeve van de cliënt worden betaald, worden separaat aan de cliënt in rekening gebracht. Voor vaste kantoorkosten (zoals doch niet gelimiteerd tot porti, (lokale) telefoon, fax, internetcommunicatie en fotokopieën) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief de toepasselijke omzetbelasting (OB) en/of van overheidswege opgelegde belastingen.

 

7. Alle door A|C Lawyers B.V. aan de cliënt verzonden declaraties dienen binnen veertien (14) dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is A|C Lawyers B.V. gerechtigd een rentepercentage van 1.5 % per maand, dan wel de wettelijke rente, over het openstaande saldo, in rekening te brengen en is zij gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande declaratie volledig is voldaan. A|C Lawyers B.V. behoudt zich het recht voor om gelden door haar ontvangen ten behoeve van de cliënt te verrekenen met het door de cliënt verschuldigde honorarium, verschotten en openstaande declaraties.

 

8. De rechtsverhouding tussen A|C Lawyers B.V. en de cliënt is onderworpen aan het recht van het Land Curaçao. Alle mogelijke geschillen tussen A|C Lawyers B.V. en de cliënt zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Willemstad, Curaçao.

 

9. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van A|C Lawyers B.V. en alle overige personen, in welke functie of hoedanigheid ook, die werkzaam zijn of in het verleden werkzaam zijn geweest, bij A|C Lawyers B.V. 

 

10. Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal opgesteld. In geval van verschillen in (de interpretatie van) de tekst prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

bottom of page