ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVOCATENPRAKTIJK ASJES & CARREGA N.V.

1. Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. is een naamloze vennootschap opgericht naar het recht van het Land Curaçao en is gevestigd te Curaçao.

 

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. Op deze opdrachten en alle rechtsverhoudingen met derden zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao wordt uitdrukkelijk uigesloten.

 

3. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. - voor zover mogelijk - vooraf overleggen met de cliënt en in ieder geval de nodige zorgvuldigheid bij de selectie in acht nemen. Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

 

4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. is beperkt tot een bedrag van ANG. 50.000,=.

 

5. De cliënt vrijwaart Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. tegen alle aanspraken van derden - waaronder begrepen de door Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. in verband daarmee te maken kosten - die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de door Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. voor de cliënt verrichte werkzaamheden.

 

6. Tenzij anders overeengekomen wordt het door de cliënt verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. worden vastgesteld. In geval van noodzakelijke werkzaamheden in de avonduren en/of het weekend, kunnen deze uurtarieven tot maximaal het dubbele worden verhoogd. Verschotten die door Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. ten behoeve van de cliënt worden betaald, worden separaat in rekening gebracht. Voor vaste kantoorkosten (zoals porti, (lokale) telefoon, fax en fotokopieën) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief de toepasselijke omzet belasting (OB).

 

7. Alle door Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. aan de cliënt verzonden declaraties dienen binnen veertien (14) dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. gerechtigd een rentepercentage van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente, over het openstaande saldo, in rekening te brengen en is zij gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande declaratie volledig is voldaan. Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. behoudt zich het recht voor om gelden door haar ontvangen ten behoeve van de cliënt te verrekenen met het door de cliënt verschuldigde honorarium, verschotten en openstaande declaraties.

 

8. De rechtsverhouding tussen Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. en de cliënt is onderworpen aan het recht van het Land Curaçao. Alle mogelijke geschillen tussen Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. en de cliënt zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Willemstad, Curaçao.

 

9. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V. en alle overige personen, in welke functie of hoedanigheid ook, die werkzaam zijn of in het verleden werkzaam zijn geweest, bij Advocatenpraktijk Asjes & Carrega N.V.

 

10. Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal opgesteld. In geval van verschillen in (de interpretatie van) de tekst prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

 General terms I Algemene voorwaarden I Disclaimer. © 2016 by Asjes|Carrega​.